นายภานุวัชร    แก้วลำหัด
ผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

นางสาวปัญจมาภรณ์    พุทธพรพิสุทธิ์
รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

ประกาศ

 1. นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน

                       ปีการศึกษา 2564

นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน_Page1.
5_Page1.jpg
นายธนะวันธิ์   แพทย์ชีพ
รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

ข่าวกิจกรรม.jpg

จดหมายข่าว

1/21
1/37
จดหมายข่าว.jpg
นางสาวณัฐฐินันท์     พราหมณ์สังข์
รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

นางสาวจีราวรรณ  สุขสมบูรณ์

 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ

นางสาวพิมพ์นิภา  นิยมญาติ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายสรพงษ์  กุ้ยบำรุง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวมนจิรา  คงแก้ว

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางวาสนา  ป้อมปราณี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายฐาณัทอิชณน์ สีทองเที่ยว

 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวพริมา  นงค์นวล

พนักงานราชการ

 

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา

นางสาวธมลวรรณ  ปลื้มบำเรอ

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ

 2. การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ

                     ประจำปี พ.ศ. 2564

ข่าวกิจกรรม สพม.ราชบุรี

แบนเนอร์ ผู้บริหาร.png
           1 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.         นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ราชบุรี มอบหมายให้
นางสาวจีรวรรณ    สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 14/2564 เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี (หลังใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 
            วันที่ 7  เมษายน  2564  เวลา 08.00 น. นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี นางสาวจีรวรรณ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ           นางช่อทิพย์ อินทรักษา ศึกษานิเทศน์ชำนาญการ ร่วมประชุมปฏิบัติการ โครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ระหว่างวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564  ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
dmc.jpg
รายงานผลการดำเนินงานจิตอาสา.jpg

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

dmhtt.jpg
       24 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น.  
นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ราชบุรี มอบหมายให้    นางสาวจีรวรรณ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะทำงานไปถ่ายทอดข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวกับระบบงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
        4 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น.    นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวจีรวรรณ   สุขสมบูรณ์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชากรวัยเสี่ยงสูง ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2564   ณ โรงแรมเบย์ วินโดว์ แอท ซี ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

เกียรติบัตรแบบทดสอบความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

 

2019(COVID-19)

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรแบบทดสอบโควิดได้ที่นี่

เกียรติบัตรโควิด 1 กุมภาพันธ์ 2564-1.jpg

กิจกรรมรณรงค์ สร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ 

A3-Poster_edit.jpg

สาระน่ารู้

Bully ในที่โรงเรียน

Bully
bully2

รู้จักโรคซึมเศร้า

สไลด์1
สไลด์2
สไลด์3

ภาวะไม่ยอมไปโรงเรียน

PSY
PSY1
PSY2

การดูแลอารมณ์ จิตใจ ของเด็กและวัยรุ่นในช่วง COVID-19

PSY1
PSY2

การป้องกัน Covid-19

128747249_1550833555102858_8166231892540
unnamed
2020-03_51a3d2c74be9ffb
6 วิธีเพื่อวัยรุ่นดูแลจิตใจช่วง COVID-19

ข่าวกิจกรรม

สถานศึกษาในสังกัด

 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

         โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรตำบลกรับใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกรับใหญ่ จัดกิจกรรมสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563  โดยมีวัตถุประสงค์    เพื่อคัดกรองเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ 2 จำนวน 20 คน ผลการตรวจไม่พบสารเสพติด

40842
40841
41508
40840
41504
41505
40839

 โรงเรียนบ้านคาวิทยา

         โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับอำเภอบ้านคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา สถานีตำรวจภูธรบ้านคา โรงพยาบาลบ้านคา สาธารณสุขอำเภอบ้านคา และโรงเรียนกิจการพลเรือน จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านคา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายรับรู้เล็งเห็นถึงความสำคัญ  ในโทษและพิษภัยของยาเสพติด ร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชาติ ที่ร่วมเป็น “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” โดยมีกิจกรรมให้ความรู้โทษ พิษภัย ยาเสพติด  บุหรี่ แอลกอฮอล์ มอบอุปกรณ์กีฬา ในการนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 150 คน

778394
778416
778395
778396
778398
778403
778397
778402
778399
778392

 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม

                 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรกรับใหญ่ จัดโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมสาละ 2 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน  เหตุทะเลาะวิวาท โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 215 คน

S__212041742
S__212041732
S__212041745
S__212041747
S__212041741
S__212041750
S__212041751
S__212041734
S__212041735

         โครงการโรงเรียนสีขาว